ХИЖАМА

Хиджама- капилляр кон олиш ( капинг).

25_main

Кон - одам организмида  кислород, гормонлар ва организмга керакли фойдали моддаларни тукималарга ташишда катнашади. Бундан ташкари организмнинг термик  бошкарувида ва сув-туз балансини меьерида ушлашда  катнашади.   Одам организмидаги кон 100 % кон  томирларида айланмайди. Коннинг  маьлум  микдори  тукималарда ушланиб туради . Факат   стресс холатларда  ва кушимча  кучлар керак булган  вактда бу кон ишлатилади. Вакт утиши билан кон  узининг хусусиятларини  йукотади ва организмга  керак булмаган элементларни узида саклаб туради . Бу холат турли хил касалликларни олиб келиши мумкин.  Бундай холатларда  капиллар кон олиш -хиджам  яхши  фойда бериб касалликни бартараф килишга ердам беради.                                                                                                                                                            

Хижама-капилляр кон олдириш, венадан кон олишдан  фарки:

 • бу усулда  кон оладиган банкалар магистрал кон ва нервлар утадиган акупунктур нукталарга куйилади,
 • оладиган кон микдорини контрол килиб турилади,
 • конни олиб ташлагандан кейин ,кон окиш дархол тухтайди
 • энг асосийси  бу усулда тукималардаги котиб колган конлар олиб ташланади.

Маьлум микдордаги котиб колган конларни олиб ташлагандан кейин,тукималарда янги ёш кон окиб келиб ва натижада организмда модда алмашинуви янги даражада кеча бошлайди ва бу эса уз навбатида куп касаллардан шифо олишга сабаб булади.

Хиджамани  куйидаги касалларда куллаш мумкин:  

 • Умуртка погонаси остеохондрози ,
 • умуртка диски чурралари,
 • спондилез ва хар хил турдаги спондилопатиялар ,
 • Бехтерев касаллиги)                                               
 • Бугимларнинг  деформатик  артрозлари,
 • ревматик полиартритлар,               
 • Гипертония касаллиги(хар хил турдаги генез билан)
 •  мигрень,невритлар,плекситлар, радикулит,
 • парез ва параличлар,
 • депрессия холатлари ва хотирани кучайтириш учун),                                                                                                                    
 • Уро-генитал касалликлар(простатитлар,эркаклик куввати заифлиги ва бепуштлик),               
 • Ошкозон яллигланиши ва яралари,жигар ва ут пуфаги касалликлари                                             
 • Кандли диабет касаллиги,                                                                                                                          
 • Тери касалликлари(псориаз ва лишай) . 

 Кон олдириш билан даволаш тарихи бизнинг ватандошимиз ,улуг олим  Абу Али Ибн Сино номига бориб такалади . Европада машхур Авиценна номи билан танилган  буюк олим шу усулни куллаб куп касалларни даволаган.Бугунги кунга келиб,куплаб олимлар характи билан,хижама- капилляр кон олдириш усули янгидан ,яна куп касалларга кулланила бошлади ва узини яхши самарасини бера бошлади.

"Бионурмедсервис" клиникасида бу усулни санитария-гигиена коидаларига риоя килиб, малакали шифокор куллаб келаяпти.