Главная \ МРТ (МАГНИТО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ) \ МРТ – МАГНИТНО-РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯСИ

МРТ – МАГНИТНО-РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯСИ

МРТ – магнитно-резонанс томографияси

МРТ – магнитно-резонанс томографияси бу замонавий, хавфсиз (бунда бемор нурланмайди)ва  ишончли  магнит майдони ердамида текширадиган усулдир.

МРТ текшируви:

 • марказий нерв система касалликларида,
 • умурка погонаси касалликларида,
 • танч системаси касалликларида,
 • ички касалликларни текширишда(жигар,буйрак,талок, ошкозон ости бези, сийдик пуфаги),
 • жинсий касалликларида (бачадон,тухумдон,фаллоп  найчалари, простата бези)

куп маьлумот бериб, касалликларни аниклашда ердам беради.

«Бионурмедсервис» клиникасида  замонавий Европа талабларига жавоб берадиган GE фирмасининг OPTIMA 450W GEM аппарати ердамида, малакали шифокорлар юкори савияда текширувни утказиб беморнинг касаллигини аниклаб берадилар. Суратлар 3Д форматида текширилиб шифокорларга керакли булган маьлумотлар берилади.

«Бионурмедсервис» клиникасида ишлатиладиган МРТ аппаратининг афзалликлари:

Бизнинг клиникада юкори магнит майдонга эга 1,5 тесла GE Optima 450W, GEM ишлатилади

 • Бу аппаратда текшириш вакти анча киска булади, паст теслали (0,2тесла ва 0,3теслага) караганда,
 • Ички органларни текширганда юкори сифатли суратлар булади,
 • Бош мияни текширганда бошка апппаратда курсатмайдиган нуксонларни курса булади,
 • Кон томирлариниг  холатини тулик текшириш мумкин,
 • Виртуал колоноскопия ва гастроскопия килиш имкониятига эга.

Кайси касалликлар МРТ аппаратида юкори сифатда  аникланади:

 • Усимта  ва пуфаклар,
 • Шамоллаш  натижасида  хосил  булган  шишлар ,
 • Тугма нуксонлар,
 • Дегенератик узгаришлар,
 • МРТ аппаратида  юкори аникликда текшириш мумкин.

МРТ  килиш  мумкин булмаган холатлар :

 • Юракда темирдан килинган имплантатлар булса,
 • Темирдан килинган тиш протезлари булса,
 • Бугимларда  темирдан  килинган протезлар,
 • Узок кимирламай утолмайдиган огир касаллик холатларида,
 • Хомиладорликнинг  биринчи уч ойида,
 • Беморнинг вазни 120кг ортик булса.

МРТ  ТЕКШИРУВИНИНГ ХАФСИЗЛИГИ

Магнит-резонанс томографияси хафсиз текшириш усули булиб, болаларда хам бу текшириш усулини утказиш мумкин. Бошка текшириш усулларида бемор нурланади ва уз навбатида ножуя асоратлар олиб келиши мумкин. МРТ аппаратида магнит майдон ердамида текширилади. Магнит майдон организмга ножуя таьсир утказмайди, аксинча баьзи холатларда даволовчи хусусиятга эга.