Главная \ ЛОР \ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ МАСЛАХАТИ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ МАСЛАХАТИ

Отоларинголог маслахати

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ врачига куйидаги белгилар юзага келганда  мурожаат  килишингиз  мумкин !!!

 • Бурундан  нафас  олиши  кийинлашганда
 • Бурун  битиши  ва  ажралма  келганда
 • Бурундан  кон  кетганда
 • Огиз  бушлигидан  хид  келиши
 • Бурун  шиллик  пардаси куришишида
 • Хид  билиш  бузилишида
 • Бош  огриши  ва  бош  айланишида
 • холсизлик
 • хуррак отишида
 • бурун ендош  бушликлари  сохасида  огрик  булганда
 • томокда  огрик  ва  овознинг  хириллашида
 • эшитиш  кобилияти  пасайишида
 • кулокдан  йирингли  ажралма келиши
 • кулокдаги  шовкин.

КАЙСИ КАСАЛЛИКЛАРНИ ВРАЧ –ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ДАВОЛАЙДИ?

      «BIONURMEDSERVIS» клиникаси лор врачлари  куйидаги  касалликларни  диагностикаси  ва  даволаш  буйича юкори  натижали самарадор  ютукларга  эга: 

 • Уткир  ва  сурункали  отитлар
 • Эшитиш  кобилиятининг  хар  хил  патологияси  ( кондуктив  ва  сенсоневрал)
 • Уткир( ангина)  ва   сурункали   тонзиллитлар
 • фарингит (халкумнинг яллигланиши)
 • ларингит (хикилдок  яллигланиши)
 • Бурун  битиши  шунингдек  сурункали  вазомотор ринит
 • Аденоидлар (бурун  халкум  бези катталашуви)
 • Бурун  ва  ендош  бушликлари  полиплари
 • Уткир  ва  сурункали синуитлар
 • Бурун  тусиги  кийшиклиги ва  хоказолар.

Оториноларингологияда диагностик  текширувлар
«BIONURMEDSERVIS» клиникасида лор  аъзолри  касалликлари диагностикасида замонавий  эндоскопик  усуллардан  кенг  куламда  фойдаланилади.Бу  текширув  услубида  лор  аъзолари  шиллик пардаси  ва  ички  тузилмалари бир  неча  маротаба катталаштирилган  холатда куриш  имкони  булади.

 • Видеоэндоотоскопик  текширув  — юкори  даражали самарали умумуан  инсон  аъзоларига  ножуя  таъсир  этмайдиган  усул  хисобланади.
 • Лор  аъзолари  касалликларини  даволаш:  
 • 1)Бурун  ва  ендош  бушликлари  касалликларини даволаш: 
 • Кулок  томок  бурун  касалликларини замонавий консерватив  усулда  даволаш;
 • Лор  аъзолари патологиясида хирургик  даволаш  шунингдек  эндоскопик  лазер ва  микрохирургик  услубда
 • Сурункали ринитларни, шунингдек( аллергик  ринитларда) , консерватив ва лазер  ердамида  даволаш
 • Синуситларни  даволаш (гайморит, фронтит, этмоидит,) пункциясиз  усулларни  куллаш  оркали
 • Бурун  ва  ендош  бушликларидан полипларни  олиш, бурундан  кон  кетишини  даволаш, бурун  тусиги кийшиклигини  оператив  даволаш. 
 • 2) Халкум  ва  хикилдок  касалликларини  даволаш: 
 • 3)  кулок  касалликларини  даволаш : 
 • Юкори  нафас  йуллари  респиратор  инфекциясини даволаш
 • Фарингит  ва  тонзиллитларни  самарали  даволаш
 • Утки рва  сурункали  ларингитларни  даволаш
 •  паратонзилляр абсцесс, фурункул, атером ни  даволаш
 • Юкори нафас йуллари  ёт жисмини эндоскопик  олиш
 • Хуррак  отишни  даволаш.
 • Ташки  ва  урта  отит ларни даволаш жахон  стандартлари  асосида  даволаш (шунингдек. отомикозларни)
 • Эшитув  йулидаги  ёт жисмларни ва  олтингугурт  тикинини олиш
 • Сурункали  йирингли отитдан  кейин ногора пардани  тиклаш
 • Эшитиш  пасайишини  даволаш
 • Вестибуляр  патологиядаги бош  айланишини даволаш. 

«BIONURMEDSERVIS» тиббий   марказида   эндоскопик  текширув  вактида  бурун  бушлиги, халкум,  хикилдок  ва  эшитув  йулидан бир  вактнинг  узида биопсий  олиш мумкин  булади.